شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با فاطمه
فاطمه از اصفهان ٢٨ خرداد ٩٧


چت اورداپ


عشق من!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
اشکان 999 ٢٨ خرداد ٩٧

اسمش چیه چند قیمته ؟

فاطمه ٢٨ خرداد ٩٧

اشکان 999 ناقابه

اشکان 999 ٢٨ خرداد ٩٧

افرین مال خودتونه

پوریا1362 ٢٨ خرداد ٩٧

عجب تفنگی

عضو چت اورداپ