شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١٢ بهمن ٩٧
دیکتاتور ها دوست دارند:

شما کتاب نخوانید
و همیشه در ترافیک بمانید
مواد و الکل بزنید
و سرموضوعات کوچک به جان هم بیافتید
زمان و آگاهی را آرام آرام از دست بدهید
و چیزی بزرگ در درون شما به نام "امید" را نابود کنند!
لطفا کارهایی که دیکتاتورها دوست دارند انجام ندهید.
الناز33 ١٢ بهمن ٩٧

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم اصفهان