شبکه اجتماعی دانشجویان آمار در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نیلوبانو
نیلوبانو از اصفهان ٣٠ آبان ٩۶


چت اورداپ


تنهایی و دل تنگی هایتان را پیش فروش نکنید
فصل اش که برسد به قیمت می خرند . . .
avahasti ٢٨ بهمن ٩۶

پاتریس ٣٠ آبان ٩۶

دلتنگ کسی باش که دلتنگ توست

الناز33 ٣٠ آبان ٩۶

avahasti ٣٠ آبان ٩۶

باران099 ٣٠ آبان ٩۶

o]♡♡♡♡

نیلوبانو ٣٠ آبان ٩۶

بـی تـابــم ….. دلـم تــاب میخــواهد و یــک هــل مـــحکم … کـه دلـــم هُــری بریــزد پایــین .. هرچــه را در خــودش تلنبــار کــرده !!!

عضو چت اورداپ
چت کردن با نیلوبانو
نیلوبانو از اصفهان ١۴ دي ٩۶


چت اورداپ

سامان اندی ٢۵ بهمن ٩۶

صبا مشهد ٢۵ بهمن ٩۶

elena7 ٢۵ بهمن ٩۶

avahasti ٢٩ دي ٩۶

مسعود35 ١۴ دي ٩۶

mobina2015 ١۴ دي ٩۶

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود...

عضو چت اورداپ
چت کردن با نیلوبانو
نیلوبانو از اصفهان ١٧ دي ٩۶


چت اورداپ

حدیث ناناز ١٧ دي ٩۶

avahasti ١٧ دي ٩۶

از تو یاد گرفتم خونوکی رو

نیلوبانو ١٧ دي ٩۶

اوا چقدر خونوکی تو

avahasti ١٧ دي ٩۶

نه خداروشکر من که سالمم ولی بقیه بچه ها فک کنم گوشی یکی دیگه از کاربرا افتاده چیزیشون شده که پیداشون نیست

عضو چت اورداپ