شبکه اجتماعی استان یزد

چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ۴ ساعت قبل


چت اورداپمهربانم …

دلواپس کدامین قرار بودی که قرارمان یادت رفت
مسعود35 ٣۵ دقیقه قبل

nafas 6 ٣۶ دقیقه قبل

آشناا ۴ ساعت قبل

الناز33 ۴ ساعت قبل

"قسمت ام نیستی" و این یعنی: زندگی؛ واقعا غم انگیز است...

محمدرضا یزد ۴ ساعت قبل

بعضی دردها و چیزها چقدر دیدن و شنیدنش تحمل میخواد خالی ام از حرف پرم از دلتنگی !

عضو ارشد
چت کردن با علی اصغر18
علی اصغر18 از یزد ١ ساعت قبل
طرف به دختر تهرونی
میگه: اسمت چیه ؟
دختره میگه : شمع و گل
و پروانه اسم من هست
ترانه .
تو چی ؟؟پسره میگه:
گاو و خرو طویله
اسم منم خلیله
nafas 6 ١ ساعت قبل

آوااااای بهار ١ ساعت قبل

وووی خدا

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی اصغر18
علی اصغر18 از یزد ١ ساعت قبل


چت اورداپ

nafas 6 ١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با علی اصغر18
علی اصغر18 از یزد ١ ساعت قبل


چت اورداپ


چت اورداپ

grand mother ١ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با محمدرضا یزد
محمدرضا یزد از یزد ٢ ساعت قبل


چت اورداپیوقتایی هست چشات پراز اشکه اما نمیزاری بریزه ..گلوت پراز بغضه اما نمیزاری بشکنه ..دلت پراز حرفه اما سکوت فقط سکوت ..راضی نیستی اما گله نمیکنی شکایتی نمیکنی..یوقتایی هست ک دیگه فقط تسلیم میشی
عضو ارشد
اعضای برتر استان یزد
چت روم های شهرهای یزد
دانشجویان فنی و حرفه ای یزد
دانشجویان علوم ریاضی و فنی یزد
دانشجویان علوم تجربی یزد
دانشجویان علوم انسانی یزد
دانشجویان هنر یزد
دانشجویان زبان های خارجی یزد