شبکه اجتماعی استان کرمان

چت کردن با حذف شد 171
حذف شد 171 از کرمان ١٢ آذر ٩۶


چت اورداپ

باران17 ١٢ آذر ٩۶

لایک...

ستاره ss ١٢ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با حذف شد 171
حذف شد 171 از کرمان ١١ آذر ٩۶


چت اورداپ


عضو چت اورداپ
چت کردن با حذف شد 171
حذف شد 171 از کرمان ٧ آذر ٩۶


چت اورداپ

_ارسلان_ ٩ آذر ٩۶

sena ٩ آذر ٩۶

ساناز بوشهر ٨ آذر ٩۶

من شبای امتحان فقط گریه میکردم.اخه توروز وقت داشتم نمیخوندم توچندساعت شبم تموم نمیشدمینشست م میگرییدم.ولی قبولم میشدم

نرگس23 ٨ آذر ٩۶

آخی یادشبای امتحان بخیررر....شبای معمولی۱میخابیدم ولی شبای امتحان ۹خابم میگرف

ساناز بوشهر ٨ آذر ٩۶

من فقط شب میتونم بخونم گزینه5

maryam p r ٨ آذر ٩۶

مرحله ۴ فقط

عضو چت اورداپ
چت کردن با حذف شد 171
حذف شد 171 از کرمان ٧ آذر ٩۶


چت اورداپ

باران17 ٨ آذر ٩۶

yanni ٨ آذر ٩۶

john ٧ آذر ٩۶

parnya ٧ آذر ٩۶

همچین تحفه اییم نیست با هزارتا بزک و توزک این شده

♥وحید♥ ٧ آذر ٩۶

ارفین ٧ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با حذف شد 171
حذف شد 171 از کرمان ٧ آذر ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ٨ آذر ٩۶

باران17 ٨ آذر ٩۶

نرگس23 ٨ آذر ٩۶

yanni ٨ آذر ٩۶

♥وحید♥ ٧ آذر ٩۶

nafas 6 ٧ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
اعضای برتر استان کرمان
چت روم های شهرهای کرمان
دانشجویان فنی و حرفه ای کرمان
دانشجویان علوم ریاضی و فنی کرمان
دانشجویان علوم تجربی کرمان
دانشجویان علوم انسانی کرمان
دانشجویان هنر کرمان
دانشجویان زبان های خارجی کرمان