انواع نرم افزار سيستمي شامل:

انواع نرم افزار سيستمي شامل:

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سيستم عامل-كمكي يا سودمند-كاربردي (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی