انواع نرم افزار سيستمي شامل:

انواع نرم افزار سيستمي شامل:

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • كاربردي-سيستم عامل-مترجم (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی