کدام سوره منسوب به امام علی (ع) است ؟

کدام سوره منسوب به امام علی (ع) است ؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سوره والعادیات (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی