این شعر از کیست ؟ علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

این شعر از کیست ؟ علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را / که به ما سوا فکندی همه سایه هما را

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی