اولین چیزی که در قیامت محاسبه میشود چیست؟

اولین چیزی که در قیامت محاسبه میشود چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نماز (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی