پردازش اطلاعات در کدام یک از واحدهای زیر در کامپیوتر صورت می گیرد؟

پردازش اطلاعات در کدام یک از واحدهای زیر در کامپیوتر صورت می گیرد؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ALU (7 نفر)
  • واحدکنترل(CU) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی