این فرموده چه کسی استتواضع و فروتني نعمتي است كه كسي به آن حسادت نخواهد ورزيد.؟

این فرموده چه کسی استتواضع و فروتني نعمتي است كه كسي به آن حسادت نخواهد ورزيد.؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی