این حدیث از کیست؟(شرم و حیاء از پروردگار، بسیاری از گناهان را از بین می برد .)

این حدیث از کیست؟(شرم و حیاء از پروردگار، بسیاری از گناهان را از بین می برد .)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی