كمترين طول موج و بيشترين بسامد به ترتيب شامل كدام گزينه مي باشد؟

كمترين طول موج و بيشترين بسامد به ترتيب شامل كدام گزينه مي باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی