وقتي با يك ني در آب آهك بدميد رسوب سفيد رنگي تشكيل مي شود. نام شيميائي رسوب چيست؟

وقتي با يك ني در آب آهك بدميد رسوب سفيد رنگي تشكيل مي شود. نام شيميائي رسوب چيست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی