اگر شخصي در كره ماه 50 نيوتن وزن داشته باشد جرم شخص در كره زمين چند كيلوگرم است؟

اگر شخصي در كره ماه 50 نيوتن وزن داشته باشد جرم شخص در كره زمين چند كيلوگرم است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • kgا۵ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی