ماده اي هستم: مايع و سمي ؛ آتش نمي گيرم و در خشك شويي كاربري دارم. نام من چيست؟

ماده اي هستم: مايع و سمي ؛ آتش نمي گيرم و در خشك شويي كاربري دارم. نام من چيست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی