اگر هميشه آب راتقطير كنيم و بعد مصرف كنيم؛ اين كار ..................... .

اگر هميشه آب راتقطير كنيم و بعد مصرف كنيم؛ اين كار ..................... .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی