در چه دمايي مولكول هاي آب بيشترين فشردگي را دارد؟

در چه دمايي مولكول هاي آب بيشترين فشردگي را دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی