ـ نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز ....... واژه، و نیاز زنان.............. واژه است.

ـ نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز ....... واژه، و نیاز زنان.............. واژه است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی