کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • البرت (1 نفر)
  • ادر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی