هزینه ساخت کشتی تایتانیک ..... میلیون دلار و هزینه ساخت فیلم آن ...... میلیون دلار بوده است ؟

هزینه ساخت کشتی تایتانیک ..... میلیون دلار و هزینه ساخت فیلم آن ...... میلیون دلار بوده است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی