اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم، تقریبا.......... می شود ؟

اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم، تقریبا.......... می شود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی