کدام پادشاه پسر خود را کور کرد؟

کدام پادشاه پسر خود را کور کرد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نادر شاه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی