در کدام روش تحقیق ما داده های موجود را مورد تحلیل کمی قرار داده تا در میان داده ها صفات خاصی را پیدا کنیم؟

در کدام روش تحقیق ما داده های موجود را مورد تحلیل کمی قرار داده تا در میان داده ها صفات خاصی را پیدا کنیم؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی