کدام یک از گیاهان زیر خصوصیات گیاهی واقعی و زنده را ندارد؟!

کدام یک از گیاهان زیر خصوصیات گیاهی واقعی و زنده را ندارد؟!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی