هر مردي که فرزند خود را نفرين کند، مبتلا به فقر مي شود.این سخن از کیست

هر مردي که فرزند خود را نفرين کند، مبتلا به فقر مي شود.این سخن از کیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی