مقاومت تار عنکبوت با چه فلزی برابری دارد؟

مقاومت تار عنکبوت با چه فلزی برابری دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی