شعر مقابل از کدام شاعر است؟ من آن شمع پیه سوزم که محبوبم که منشورم

شعر مقابل از کدام شاعر است؟ من آن شمع پیه سوزم که محبوبم که منشورم

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی