کره زمین از چند عنصر تشکیل شده؟

کره زمین از چند عنصر تشکیل شده؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 102؟ (11 نفر)
  • 104؟ (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی