کدام شاعر بر دیگران تقدم زمانی دارد؟

کدام شاعر بر دیگران تقدم زمانی دارد؟

تاکنون 12 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فردوسی (10 نفر)
  • حافظ (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی