اولين فيلمي كه از ايران نامزد دريافت اسكار شدچه نام دارد؟

اولين فيلمي كه از ايران نامزد دريافت اسكار شدچه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی