براساس قرآن شیطان ازکدام خصلت فطری برای گمراه کردن انسان استفاده می کند؟

براساس قرآن شیطان ازکدام خصلت فطری برای گمراه کردن انسان استفاده می کند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی