وزن مجسمه آزادی در امریکا ، بیش ازچند تن است؟؟؟؟؟؟

وزن مجسمه آزادی در امریکا ، بیش ازچند تن است؟؟؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی