در هر ثانیه در امریکا به طور متوسط چند هاد داگ خورده می شود ؟

در هر ثانیه در امریکا به طور متوسط چند هاد داگ خورده می شود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی