تنها قاره بدون صحرا است .؟

تنها قاره بدون صحرا است .؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اروپا (2 نفر)
  • اسیا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی