کدام استاد بزرگ ب دلیل نبود حریف به مبارزه با گاوهای وحشی روی اورد؟(با دست خالی)

کدام استاد بزرگ ب دلیل نبود حریف به مبارزه با گاوهای وحشی روی اورد؟(با دست خالی)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی