این شعر ازکیست؟ گفت:\\\\\\\\\\"مستی،زان سبب افتان وخیزان میروی\\\\\\\\\\" گفت:\\\\\\\\\\"جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست\\\\\\\\\\"

این شعر ازکیست؟ گفت:\\\\\\\\\\"مستی،زان سبب افتان وخیزان میروی\\\\\\\\\\" گفت:\\\\\\\\\\"جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست\\\\\\\\\\"

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی