برای جلوگیری از پس زدن پیوند اعضا در افرهاد،مصرف کدام یک را به افراد گیرنده ی عضو توصیه می کنید؟

برای جلوگیری از پس زدن پیوند اعضا در افرهاد،مصرف کدام یک را به افراد گیرنده ی عضو توصیه می کنید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی