اولین تماس تلفنی ایران در چه سالی برقرار شد؟

اولین تماس تلفنی ایران در چه سالی برقرار شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی