هشتمين قطعنامه شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق که اهميت زيادي داشت کدام است

هشتمين قطعنامه شوراي امنيت در جنگ ايران و عراق که اهميت زيادي داشت کدام است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی