نخستین رمانی که توسط ماشین تایپ نوشته شد چه نام داشت؟

نخستین رمانی که توسط ماشین تایپ نوشته شد چه نام داشت؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ویلیام رانر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی