........لایه ی نازکی است که سطح زمین را پوشانده است و کمتر از یک متر ضخامت دارد

........لایه ی نازکی است که سطح زمین را پوشانده است و کمتر از یک متر ضخامت دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی