این جمله از کیست<استغفار وسیله محو گناهان است>؟

این جمله از کیست<استغفار وسیله محو گناهان است>؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی