اختر شناس ایتالیایی کاشف تلسکوپ؟

اختر شناس ایتالیایی کاشف تلسکوپ؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گالیله (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی