کدام دریا اروپا را از آفریقا جدا می کند؟

کدام دریا اروپا را از آفریقا جدا می کند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دریای خزر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی