در هوای بسیار گرمسطح جاده نرم میشود- کدام مورد زیر از این مسله تاثیر پذیر است؟

در هوای بسیار گرمسطح جاده نرم میشود- کدام مورد زیر از این مسله تاثیر پذیر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی