نابغه شرق لقب کیست؟

نابغه شرق لقب کیست؟

تاکنون 30 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • محمدبن موسی خوارزمی (28 نفر)
  • اقلیدس (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی