چه عاملی باعث می شود که جريان الکتريکی در يک ماده رسانا حرکت نمايد ؟

چه عاملی باعث می شود که جريان الکتريکی در يک ماده رسانا حرکت نمايد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی