به کدام عدد زیر نه تا بسته ی سه هزاری ضرب در سیزده را اضافه کنیم که حاصل عدد باشد<5000000 >

به کدام عدد زیر نه تا بسته ی سه هزاری ضرب در سیزده را اضافه کنیم که حاصل عدد باشد<5000000 >

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی