نام چند سوره در دعای ندبه به کار رفته است؟

نام چند سوره در دعای ندبه به کار رفته است؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 6سوره-(طه-یس-ذاریات-طور-نبا-عادیات) (3 نفر)
  • 3سوره-(یس-طه-حم) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی